Redegørelse fra Finanstilsynet

I henhold til bekendtgørelse nr. 1240 skal vurderinger modtaget fra 1. Januar 2012 og fremefter, offentliggøres på den pågældende virksomheds hjemmeside.

Redegørelse fra Finanstilsynet vil blive offentliggjort på hjemmesiden så snart vi modtager vurderingen.

Secure Fondsmæglerselskab styrker dokumentation og processer for at mindske risikoen for ufrivilligt at medvirke til hvidvask- eller terrorfinansiering

Finanstilsynet har foretaget en rutinemæssig temainspektion af Secure Fondsmæglerselskab i foråret 2020.

Formålet med undersøgelsen har været at ”undersøge, om virksomheden overholder nærmere afgrænsede dele af hvidvaskloven, regler udstedt i medhør heraf samt forordninger indeholdende regler om finansielle transaktioner med lande, personer mv. ”

Finanstilsynets konklusion er, at risikoen for at Secure Fondsmæglerselskab bliver (mis)brugt til hvidvask eller terrorfinansiering, ud fra vores forretningsmodel, strategi mv., er lav til mellem.

Finanstilsynet har efter inspektionen givet Secure Fondsmæglerselskab påbud omkring at styrke allerede eksisterende selskabsdokumenter og processer med henblik på yderligere at minimere risikoen for hvidvask eller terrorfinansiering.

Secure Fondsmæglerselskab har taget Finanstilsynets konklusioner fra temainspektionen til efterretning, og har i perioden efter tilpasset selskabsdokumenterne, og processerne tilknyttet hertil, således at påbuddene kan efterleves.

Redegørelsen kan hentes her.