Investeringer er som bølger

‘Investeringer er som bølger, nogle har lave frekvenser, andre har høje frekvenser, men sammen skaber de et harmonisk flow.’

En stor schweizisk investeringsbank udgav i december 2020 en interessant rapport om investeringsfilosofierne hos de allerstørste ‘single family offices’ – de ca. 120 største i verden med formuer over 1 mia. dollars under forvaltning.

Rapporten beskriver, hvorledes disse agerer, hvordan deres midler ligger placeret, samt hvordan, de har skabt afkast de senere år. Langt størstedelen af familiekontorerne har leveret afkast, der har slået markedet. Selvom alle ikke agerer ens, er der nogle dominerende karakteristika, der er værd at notere sig.

Familiekontorerne er først og fremmest kendetegnet ved, at de har en langsigtet strategi.

Det langsigtede perspektiv gør, at der er plads til mere illikvide placeringer i porteføljen; placeringer, der over tid som oftest leverer de bedste afkast. Illikvide placeringer kan være alt fra sol- og vindprojekter til ejendomsinvesteringer, private equity fonde, hedge fonde, byggefinansieringsprojekter, infrastrukturprojekter o.lign.

Familiekontorernes portefølje består således ikke udelukkende af aktier og obligationer, men er placeret bredt over mange forskellige aktivklasser, hvor hver aktivklasse bidrager med dets eget afkastforløb med forskellige investeringshorisonter.

Dette bevirker, under forskellige konjunkturforløb, at udsvingene/risikoen på den samlede portefølje bliver langt mindre, end hvis porteføljen blot var investeret i få aktivklasser, da risikoen minimeres jo flere ukorrelerede aktivklasser, der er i porteføljen (op til en vis grænse).

I følge rapporten har de største familiekontorer over 50 procent af porteføljen placeret i de mere illikvide alternative aktivklasser.

Foruden en større andel af illikvide aktiver har familiekontorerne ofte fastlagt en langsigtet strategisk aktivklasseallokering, som de betragter som fundamentet bag deres formuebevarelse. Dette betyder, at hvis de har valgt 16 procent allokering til f.eks. private equity fonde, så rebalancerer de løbende porteføljen over tid, således at denne andel fastholdes, medmindre specifikke forhold ændrer sig, som bevirker, at strategien eller porteføljesammensætningen skal justeres.

Familiekontorerne forsøger at udvælge og investere hos de bedste forvaltere inden for hver aktivklasse globalt. De har ikke selv ekspertisen internt, da investeringsuniverset favner bredt på trods af, at de fleste har deres egne investeringsfolk ansat.

Årsagen til Secures interesse i rapporten er bl.a., at familiekontorerne i høj grad følger samme teoretiske tilgang til investering, nemlig Yale Modellen[1], som Secure fra starten har været inspireret af investeringsmæssigt. Secure er ikke et single family office, men derimod et ”multi family office”, hvor flere familiers formuer forvaltes. På denne måde nyder selv relativt mindre formuer godt af de stordriftsfordele, der opnås ved fælles front.

Ved at samle kapitalen fra flere familier øger det således vores adgang til nogle af de bedste forvaltere globalt og tilmed adgang til prisniveauer, der modsvarer, hvad de institutionelle investorer får tilbudt.

Secure har leveret et gennemsnitligt afkast på knap 9% p.a. siden 2008 stort set uden benyttelse af gearing og med en sharpe ratio[2] på 1,8.

Sharpe Ratio anvendes af investorer for at vise, hvor meget afkast, de har opnået for hvert procent risiko, de har påtaget sig i.

[1]Yale modellen blev udviklet af David F. Swensen, der har været CIO for Yale universitets investeringsfond siden 1985. Yale fonden har gennem årene leveret et af markedets højeste gennemsnitlige afkast p.a. baseret på en langsigtet strategi spredt ligeligt mellem fem/seks aktivklasser, med lille vægt på lavrenteinvesteringer såsom kontanter, obligationer og råvarer og med en høj samlet vægt på de mere illikvide aktivklasser såsom hedge fonde, private equity og venture kapital (I 2019 var denne oppe på 60%).

[2]Sharpe ratioen er udregnet baseret på Secures anbefalede vægtning af aktivklasser, hvor aktier, obligationer, hedgefonde og byggefinansiering er opgjort på månedsbasis, private equity og grøn energi kvartalsvist, og ejendomme årligt.