Investeringsforeninger

HVORFOR VÆLGE SECURE GLOBALE OBLIGATIONER

Secure Globale Obligationer investerer globalt i en fokuseret portefølje af obligationer udvalgt af Secure Fondsmæglerselskab. Målet for afdelingen er at skabe det bedst mulige risikojusterede afkast for vores kunder.

Strategien for afdelingen baseres på de fem segmenter: Statsobligationer, realkreditobligationer, virksomhedsobligationer, high yield obligationer og indeksobligationer.

Secure Globale Obligationer forfølger en aktiv strategi, og vægtene mellem de enkelte segmenter kan og vil variere over tid, idet vægtningen afhænger af Secure Fondsmæglerselskabs forventninger til udviklingen på de enkelte markeder og med hensyntagen til den samlede risiko i porteføljen.

Ved investering i obligationer vil der være kursudsving som følge af makroøkonomiske forhold eller politiske forhold, der enten påvirker markedet generelt eller relaterer sig til udstederne af det enkelte værdipapir.

Secure Fondsmæglerselskab prioriterer stabilitet i investeringerne fremfor jagten på høje afkast med deraf følgende risici, og ved obligationsudvælgelsen benyttes en value-tilgang, således at risikoen for konkurs eller default på betalinger fra udsteder afdækkes førend gevinstpotentialet fastsættes. Således fravælges obligationer, hvor risikoen for konkurs eller default vurderes at være for høj.

Secure Globale Obligationer investerer primært i obligationer, der som minimum er i kategorien Investment Grade. Op til 35% af afdelingen kan dog placeres i high yield obligationer med lavere rating.

Som følge af den forsigtige investeringstilgang, investeres der som hovedregel kun i obligationer udstedt i stabile valutaer (DKK og EUR).

Den nøje udvalgte strategi sikrer det bedst mulige afkast for kunderne efter den regulerede risiko.

Investeringsforeningen Secure Globale Obligationer kan købes via fondskoden: DK0060571446.

Links

Se september 2020 rapporteringen for

Secure Globale Aktier her

Se september 2020 rapporteringen for

Secure Globale Obligationer her

Se september 2020 rapporteringen for

Secure Market Power her

Kontakt

Marc Nielsson
Kundechef

+45 4630 6254
mn@securecapital.dk

Erik Larsen
Portfolio Manager

+45 4698 0006
el@securecapital.dk